Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:24:10
bod č. 37. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Energetické služby, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09837/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x 
NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO: 27804721

v rámci stavby "Kabelová přípojka NN, ELVAC"

dle situačního výkresu dokumentace, který je 
přílohou č. 2/2 předloženého materiálu

09837/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x 
NN 0,4 kV k pozemku:

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným:

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 
Ostrava, IČO: 27804721

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro