Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:23:46
bod č. 36. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s TMAS CZ s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09836/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemku:

parc. č. 4026/4 - orná půda, 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

v rámci stavby "VPIC OS, rek. Pustkovecká, přel. SEK 
CETIN", dle situačního výkresu, který je 
přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

09836/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení služebnosti - zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k části pozemku:

parc. č. 4026/4 - orná půda,

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09836/RM1418/133          .....             08

3) rozhodla
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby stavby kolektoru k pozemku:

parc. č. 3756 - ostatní plocha, manipulační plocha,

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s povinným:

TMAS CZ s.r.o.

se sídlem Ostrava-Poruba, Splavní 108/14, PSČ 708 00

IČO: 25865978

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro