Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:23:20
bod č. 35. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09835/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
v souladu s ustanovením § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby "Ostrava Airport Multimodal 
Park - IO 16.1 Vsakovací objekt" na pozemku parc. č. 1122/19 v k. 
ú. Sedlnice, obec Sedlnice, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, dle situačního výkresu 
stavby - koordinační situace, který je přílohou č. 2/3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro