Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:22:54
bod č. 31. - Návrh koupit pozemek p. p. č. 234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09834/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit
spoluvlastnické podíly pozemku p. p. č.234/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a 
to:
- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/8 od XXXXXXXXX XXXXX, rok narození  XXXX, 
bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou ve 
výši 4.857,50 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště č. p. XXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou ve výši 485,75 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši 3/20 od XXX XXXXXXXXX, rok narozeníXXXXX, 
bydliště XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXza cenu obvyklou  5.829,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši 2/80 od Náboženské obce Církve československé 
Husitské v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, IČO 
26521083za cenu obvyklou 971,50 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši 1/80 od XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu 
obvyklou 485,75 Kč,
-  spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou 
9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/8 od XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXza cenu obvyklou  4.857,50 
Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  1/4 od XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXza cenu obvyklou  9.715,00 Kč,
- spoluvlastnický  podíl ve výši  4/80 od XXXXX XXXXXX XXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXza cenu 
obvyklou  1.943,00 Kč 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

09834/RM1418/133          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro