Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:22:34
bod č. 30. - Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HSZ MSK a návrh na uzavření Dodatku č. 30 ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09833/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
- o přebytečnosti použité věci movité ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to:

osobního automobilu Škoda Roomster Styla 1.4, RZ 5T4 9951, rok 
výroby 2008, pořizovací hodnota 374.400,- Kč, 
inventární číslo 115663

vypůjčeného České republice - Hasičský 
záchranný sbor Moravskosleszkého kraje se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 708 84 
561 Smlouvou o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003, ve 
znění dodatků č. 1 - 29

09833/RM1418/133          .....             08

2) rozhodla
- o vyřazení použité věci movité specifikované v 
bodě 1) tohoto usnesení ze Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ 
ze dne 31. 12. 2003

- o prodeji použité věci movité specifikované v bodě 1) 
tohoto usnesení formou elektronické aukce za 
vyvolávací cenu určenou znaleckým posudkem č. 2001/2018 ze 
dne 8. 4. 2018, a to 96.937,- Kč

09833/RM1418/133          .....             08

3) svěřuje
- pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím 
vedoucího odboru hospodářské správy zajistil 
úkony související s fyzickým převzetím 
použité věci movité specifikované v bodě 1) tohoto 
usnesení od České republiky - Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje

09833/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské 
správy, aby prostřednictvím společnosti eCentre, a.s., IČO 271 49 
862, sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha, zabezpečil prodej 
přebytečné použité věci movité specifikované v bodě 
1) tohoto usnesení formou elektronické aukce za 
vyvolávací cenu určenou znaleckým posudkem č. 2001/2018 ze 
dne 8. 4. 2018, a to 96.937,- Kč

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.09.2018
09833/RM1418/133          .....             08

5) rozhodla
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 30 ke Smlouvě o 
výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 uzavřené s 
Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 700 30 Ostrava - 
Zábřeh, Výškovická 40, IČO: 708 84 561 (jako 
vypůjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro