Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:22:03
bod č. 25. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Slezská Ostrava a návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09832/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s odejmutím níže uvedených nemovitých věcí 
ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava v souladu s 
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a to:

- pozemku parc. č. 1235/25

- pozemku parc. č. 1235/26

- pozemku parc. č. 1235/27

- pozemku parc. č 1235/28

- pozemku parc. č. 1235/29

- pozemku parc. č. 1235/34

- pozemku parc. č. 1235/35

- pozemku parc. č. 1235/36

- pozemku parc. č. 1235/38

- pozemku parc. č. 1235/39

- pozemku parc. č. 1235/40

- pozemku parc. č. 1235/41

- pozemku parc. č. 1235/42

- pozemku parc. č. 1235/43

- pozemku parc. č. 1235/44

- pozemku parc. č. 1235/45

- pozemku parc. č. 1235/46

- pozemku parc. č. 1235/49

- pozemku parc. č. 1235/50

- pozemku parc. č. 1235/51

- pozemku parc. č. 1235/53

- pozemku parc. č. 1235/54

- pozemku parc. č. 1235/61

- pozemku parc. č. 1235/62

- pozemku parc. č. 1235/64

- pozemku parc. č. 1235/65

- pozemku parc. č. 1235/66

- pozemku parc. č. 1235/68

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 1)

09832/RM1418/133          .....             08

2) souhlasí
s návrhem schválit a uzavřít Dodatek č. 14 ke 
zřizovací listině ze dne 21.05.2014, právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, kterým se 
příspěvkové organizaci předávají k 
hospodaření věci, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to:

- pozemek parc. č. 1235/25

- pozemek parc. č. 1235/26

- pozemek parc. č. 1235/27

- pozemek parc. č 1235/28

- pozemek parc. č. 1235/29

- pozemek parc. č. 1235/34

- pozemek parc. č. 1235/35

- pozemek parc. č. 1235/36

- pozemek parc. č. 1235/38

- pozemek parc. č. 1235/39

- pozemek parc. č. 1235/40

- pozemek parc. č. 1235/41

- pozemek parc. č. 1235/42

- pozemek parc. č. 1235/43

- pozemek parc. č. 1235/44

- pozemek parc. č. 1235/45

- pozemek parc. č. 1235/46

- pozemek parc. č. 1235/49

- pozemek parc. č. 1235/50

- pozemek parc. č. 1235/51

- pozemek parc. č. 1235/53

- pozemek parc. č. 1235/54

- pozemek parc. č. 1235/61

- pozemek parc. č. 1235/62

- pozemek parc. č. 1235/64

- pozemek parc. č. 1235/65

- pozemek parc. č. 1235/66

- pozemek parc. č. 1235/68

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (viz příloha č. 2)

09832/RM1418/133          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro