Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:21:34
bod č. 19. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Koblov, obec Ostrava pro Městský obvod Slezská Ostrava. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava pro Městský obvod Ostrava - Jih.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09831/RM1418/133          .....             08

1) vydává
pro městský obvod Slezská Ostrava, se sídlem 
Těšínská 35, 710 16 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu 
nebytových prostor v budově č. p. 107, občanská vybavenost 
nacházející se na pozemku p. č. st. 610/9, zast. plocha a 
nádvoří v k. ú. Koblov, obec Ostrava, svěřených 
tomuto městskému obvodu, a to těchto částí:

- pavilon "A" budovy č. p. 107 o celkové výměře 891,54 
m2

- část pavilonu "C" budovy č. p. 107 o celkové 
výměře 171,65 m2

- část pavilonu "D" budovy č. p. 107 o celkové 
výměře 363,16 m2

(ul. Antošovická č. 107/55),

se společností

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.

se sídlem: Antošovická 107/55, Koblov, 711 00 Ostrava

IČO: 02560739,

za účelem provozování střední zdravotnické 
školy, na dobu určitou 10 - ti let,

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 9 písmene u) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků

09831/RM1418/133          .....             08

2) vydává
pro městský obvod Ostrava Jih, se sídlem ul. Horní 791/3, 
700 30 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k 
"Nájemní smlouvě" č. 085/2017/OBH ze dne 5. 4. 2017, ve 
znění dodatku č.1 na nebytové prostory v budově č. p. 1639, 
občanská vybavenost o výměře 390,91 m2, 
nacházející se na pozemku p. č. st. 1466/3, zast. plocha a 
nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava (ul. 
Tlapákova), svěřených tomuto městskému obvodu

se spolkem

Český svaz Wa - te jitsu do a bojových umění z.s.

se sídlem: Lidická 114/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice

kterým se změní doba nájmu z doby určité 5 - ti 
let, na dobu určitou 15 - ti let, za účelem zajištění 
sportovních aktivit dětí, mláděže a seniorů,

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro