Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:21:00
bod č. 18. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09830/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 
pozemek p. p. č. 57/162, od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 
60.970,00 Kč
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09830/RM1418/133          .....             08

2) souhlasí
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit 
nemovitou věc, uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

09830/RM1418/133          .....             08

3) souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodě 
1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

09830/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro