Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:07:12
bod č. 16. - Návrh neprodat pozemky (lokalita ul. Sokolská třída), návrh na záměr města prodat a neprodat pozemky (ul. Na Karolíně)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09828/RM1418/133          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem města prodat pozemky, a to:

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. 
Přívoz, označena jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava

- pozemek p. p. č 1019

- pozemek p. p. č. 373/5

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila 
společnost MS AUTO CZ spol. s r.o., se sídlem Vřesinská 2141/59, 
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 258 29 131

09828/RM1418/133          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem města prodat

- část pozemku p. č. st. 369 o výměře 520 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, která je dle geometrického 
plánu č. 2233-102/2017 vyhotoveného pro k. ú. 
Přívoz, označena jako pozemek p. č. st. 369 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava

 - pozemek p. p. č 1019

- pozemek p. p. č. 373/5

 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

dle vizualizace zástavby předmětných pozemků, kterou předložila 
společnost AKUSTART s.r.o., se sídlem Pod nemocnicí 685/6, 
Bohunice, 625 00 Brno, IČO 49967894 

09828/RM1418/133          .....             08

3) souhlasí
s návrhem na záměr města prodat

části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 
městskému obvodu, které jsou dle geometrického 
plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, označeny následovně:

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře 278 m2, označena jako 
pozemek parc. č. 3463/58

- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 označena jako 
pozemek parc. č. 3463/60

- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, označena jako 
pozemek parc. č. 3463/59 

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako 
pozemek parc. č. 3463/62

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

09828/RM1418/133          .....             08

4) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

část pozemku parc. č. 4246/22 o výměře 103 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, 
která je dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 4246/51 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

09828/RM1418/133          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro