Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:06:38
bod č. 15. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby " Rekonstrukce ul. Žofínská" a návrh na souhlas se stavbou "Rozšíření chodníku k podchodu na p. p. č. 732/69, k. ú. Zábřeh nad Odrou"
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09827/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s umístěním a realizací stavby 
"Rozšíření chodníku k podchodu na p. p. č. 
732/69, k. ú. Zábřeh nad Odrou", umístěné na 
části uvedeného pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,

dle koordinačního situačního výkresu, který je 
přílohou č. 5 předloženého materiálu,

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro