Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:05:23
bod č. 14. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09826/RM1418/133          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1714 - zahrada o výměře cca 118 m2 v k. 
ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému 
obvodu Hrabová, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 1/1 předloženého materiálu

09826/RM1418/133          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

část pozemku p. p. č. 455/80 - zahrada o výměře 250 m2 v k. 
ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostravy, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeného městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je 
přílohou č. 2/1 předloženého materiálu

09826/RM1418/133          .....             08

3) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené 
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- část pozemku p. p. č. 654/51, ost. plocha, zeleň o výměře 37 
m2

- část pozemku p. p. č. 654/52, ost. plocha, zeleň o výměře 32 
m2

 dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 
předloženého materiálu

09826/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro