Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:05:04
bod č. 11. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09825/RM1418/133          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc

- pozemek parc. č. 304/5 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Nová Bělá


09825/RM1418/133          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci

- část pozemku parc. č. 251 o výměře cca 81 m2

- část pozemku parc. č. 252/2 o výměře cca 32 m2

oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu Svinov, dle zákresu, který je přílohou č. 5 
předloženého materiálu


09825/RM1418/133          .....             08

3) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc

- pozemek parc. č. 1105/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřený městskému obvodu

 


09825/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2) 
a 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro