Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:04:41
bod č. 10. - Návrh na záměr města neprodat části nemovitých věcí v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09824/RM1418/133          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat části nemovité věci 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to:

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 69 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2910-115/2018 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 3776/63, k. ú. Poruba-sever

- část pozemku parc. č. 3776/40 o výměře 103 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2910-115/2018 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 3776/40 díl a, k. ú. Poruba-sever, a sloučena do pozemku 
parc. č. 3788/2 ve vlastnictví žadatele

09824/RM1418/133          .....             08

2) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Poruba, a to část pozemku parc. č. 4408/1 o výměře 500 m2, 
dle zákresu v situačním snímku, který je 
přílohou č. 4 předloženého materiálu

09824/RM1418/133          .....             08

3) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu 
Martinov, a to pozemek parc. č. 3242/44

09824/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro