Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:04:10
bod č. 9. - Předžalobní výzva o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09823/RM1418/133          .....             08

1) doporučuje

zastupitelstvu města
trvat na svém usnesení č. 2028/ZM1418/31 ze dne 13. 12. 2017, kterým rozhodlo 
neuznat vydržení vlastnického práva k pozemkům parc. č. 1094/2, parc.č. 1095/2 
a parc.č. 1095/3, všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava,manželům XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, rok 
narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXXXXXXXXX

09823/RM1418/133          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro