Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:03:42
bod č. 3. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Vítkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou městskému obvodu Ostrava-Jih
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09822/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí
s návrhem směnit

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- část pozemku parc. č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o 
výměře 710 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označena jako 
pozemek parc. č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace   

za

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., 
Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070, a to:

- pozemek p. p. č. 8

- pozemek p. p. č. 9/14

- pozemek p. p. č. 695/5 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu,

za podmínky, že dojde k výmazu zástavního 
práva zapsaného k tíži nemovitých věcí ve 
vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s.

09822/RM1418/133          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za 
podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
uvedené nemovité věci do svého vlastnictví, a to:

- pozemek p. p. č. 8

- pozemek p. p. č. 9/14

- pozemek p. p. č. 695/5

09822/RM1418/133          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města

označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění, za podmínky, že statutární 
město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého 
vlastnictví, a to:

- pozemek p. p. č. 8

- pozemek p. p. č. 9/14

- pozemek p. p. č. 695/5 

09822/RM1418/133          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro