Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:02:49
bod č. 101. - Schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací aktivity realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu "Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09821/RM1418/133          .....             91

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy na zajištění 
cateringových služeb pro vzdělávací aktivity 
realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu 
"Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

09821/RM1418/133          .....             91

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, odboru školství a sportu,

jako nositeli projektu, zajistit veškeré úkony 
spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 30.06.2019
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro