Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:00:39
bod č. 69. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace na realizaci 9. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!
(Poznámka: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09819/RM1418/133          .....             45

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve 
výši 1 960 000,- Kč na realizaci 9. ročníku projektu 
Vánoční kluziště!!! obchodní společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 
25385691 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 
708 00, IČO 25385691 , dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

09819/RM1418/133          .....             45

2) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se

snižují kapitálové výdaje na ORJ 161

na § 3412, pol. 6121 o 200 tis. Kč

snižují běžné výdaje na ORJ 161

na § 3419, pol. 5139 o 230 tis. Kč

na § 3419, pol. 5169 o 1 530 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161

na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4262 o 1 960 tis. Kč

09819/RM1418/133          .....             45

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro