Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:59:22
bod č. 82. - Žádost spolku LODĚNICE POD HRADEM, z.s. o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09818/RM1418/133          .....             60

1) rozhodla
o poskytnutí mimořádné neinvestiční 
účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy s organizací LODĚNICE POD 
HRADEM, z.s., se sídlem Slezská Ostrava 2086, 710 00 Ostrava, 
IČO: 22836276, ve výši 50 tis. Kč na realizaci projektu 
"AHOOOJ prázdniny aneb HURAAA do školy" dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

09818/RM1418/133          .....             60

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- snižuje

rozpočtová rezerva na ORJ 120

na § 6409, pol. 5901                         o 50 
tis. Kč

- zvyšují

neinvestiční transfery na ORJ 160

na § 3421, pol. 5222                         o 50 
tis. Kč

09818/RM1418/133          .....             60

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro