Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:56:15
bod č. 20. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09812/RM1418/133          .....             40

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
svěřeného k hospodaření právnické osobě Domov 
Korýtko, příspěvková organizace, Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70631867, v celkové pořizovací 
ceně 549.345,-- Kč (zůstatková hodnota 70.131,-- Kč) dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

09812/RM1418/133          .....             40

2) jmenuje
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu:

předseda: Ing. René Škarka - vedoucí 
provozně-technického útvaru organizace

členové:  Ing. Věra Tanźynová - ekonom-rozpočtář 
organizace

            Jozefína Rucká - majetkový odbor 
MMO

09812/RM1418/133          .....             40

3) ukládá
předsedovi komise

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitého majetku dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. René Škarka, vedoucí provozně-technického útvaru organizace
Termín: 24.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro