Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:55:47
bod č. 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Domova pro seniory Iris, IČO 70631824
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09811/RM1418/133          .....             40

1) rozhodla
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví 
právnické osoby Domova pro seniory Iris, 
příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 
Rybářská 13, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

09811/RM1418/133          .....             40

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím 
smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 24.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro