Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:55:06
bod č. 48. - Souhlas zřizovatele s nabytím nemovitostí a darů pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvkovou organizaci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09810/RM1418/133          .....             38

1) souhlasí
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 
5. 2014 Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 
organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku 
č. 6 s nabytím nemovité věci - ”Voliéra pro orla a 
řadové voliéry pro sovy v areálu ZOO Ostrava” na 
pozemku parc. č. 5270/1 v k. ú. Slezská Ostrava v areálu 
Zoo Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

09810/RM1418/133          .....             38

2) souhlasí
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 
5. 2014 Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové 
organizace, IČ: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 
00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 6 
s nabytím nemovité věci - ”Prodejna suvenýrů v 
areálu ZOO Ostrava" na pozemku parc. č. 5270/6 v k. ú. 
Slezská Ostrava v areálu Zoo Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

09810/RM1418/133          .....             38

3) rozhodla
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu 
s nabytím každého z jednotlivých darů dle přílohy 
č. 3 až č. 7 předloženého materiálu do vlastnictví 
Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se 
sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská Ostrava, 
IČO: 00373249

09810/RM1418/133          .....             38

4) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

vystavit za zřizovatele předchozí písemný souhlas k darům 
dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro