Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:54:19
bod č. 26.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování ekologického auditu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09809/RM1418/133          .....             38

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
ekologického auditu se zhotovitelem:

UNIGEO a. s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová, 
IČO: 451 92 260

za cenu nejvýše přípustnou 56 930 Kč bez DPH dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro