Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:53:52
bod č. 45. - Odsouhlasení spolufinancování projektu "Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice" z rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09808/RM1418/133          .....             38

1) doporučuje
zastupitelstvu města schválit

financování celkových výdajů projektu 
"Ostrava-Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice" ve 
výši 23 350 tis. Kč, přičemž v této částce je 
obsaženo spolufinancování z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ve výši 16 600 tis. Kč v letech 2018 a 2019

09808/RM1418/133          .....             38

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro