Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:53:16
bod č. 97. - Návrh změny zakladatelské listiny společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09807/RM1418/133          .....             28

1) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti 
Ostravský informační servis, s.r.o., IČO: 268 79 280, se 
sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09807/RM1418/133          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro