Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:52:50
bod č. 91. - Předžalobní výzva ve věci vyklizení nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09806/RM1418/133          .....             28

1) rozhodla
o zaslání předžalobní výzvy k vyklizení 
nemovité věci - budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. 
č. st. 3533, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, a to 
Českému kynologickému svazu ZKO Ostrava - Zábřeh - 194, 
pobočný spolek, IČO: 661 80 970, se sídlem Dobrovského 
874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, ve znění dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro