Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:52:22
bod č. 23. - Rozhodnutí o nepodání žaloby
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09805/RM1418/133          .....             28

1) bere na vědomí
rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. června 2018, č. j. 70T 
21/2018-717 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 
jímž bylo o nároku statutárního města Ostravy 
uplatněném v trestním řízení jako 
poškozeným na náhradu škody ve výši 
9.165,17 Kč způsobenou na majetku města protiprávním 
jednáním třetí osoby v podobě odcizení věcí 
rozhodnuto tak, že se statutární město Ostrava odkazuje se 
svými nároky na náhradu škody na 
řízení ve věcech občanskoprávních, neboť nebylo 
prokázáno, kdo spáchal skutek, jímž byla 
škoda způsobena 

09805/RM1418/133          .....             28

2) schvaluje
nepodání odvolání statutárním městem 
Ostravou jako poškozeným proti rozsudku uvedenému v bodě 
1) tohoto usnesení v části, jíž bylo rozhodnuto o jeho 
nároku na náhradu škody způsobem uvedeným v bodě 1) 
tohoto usnesení

09805/RM1418/133          .....             28

3) rozhodla
nepodat občanskoprávní žalobu ve věci náhrady škody 
podle odkazu uvedeného v rozsudku uvedeném v bodě 1) tohoto 
usnesení


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro