Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:51:00
bod č. 21.VZ - Veřejná zakázka "Ostravský koník", poř. č. 194/2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09802/RM1418/133          .....             01

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na nákup propagačního 
předmětu "Ostravský koník" v rozsahu přílohy č. 
1 předloženého materiálu s dodavatelem:

ABAfactory s.r.o.

č.p. 211, 251 68 Kostelec u Křížků

IČO: 24655163

za cenu nejvýše přípustnou 900.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro