Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:50:40
bod č. 98. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 9.400 Kč panu P.P., a 10.100 Kč panu L.S., patronům 6. ročníku charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09801/RM1418/133          .....             01

1) rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 9.400 Kč panu XXXXX XXXXXXXXXXX, rok nar. 
XXXX, bytem XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX, patronovi 6. ročníku charitativního 
závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018 a uzavřít darovací smlouvu dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09801/RM1418/133          .....             01

2) rozhodla

poskytnout peněžitý dar ve výši 10.100 Kč panu XXXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXX 
XXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, patronovi 6. ročníku 
charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2018 a uzavřít darovací 
smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09801/RM1418/133          .....             01

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje

na  § 2143, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč

- zvýší dary obyvatelstvu

na  § 4399, pol. 5492, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč            
               
                             
        
09801/RM1418/133          .....             01

4) ukládá
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro