Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:50:01
bod č. 89. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč paní JUDr. M. V.,dceři autorky "Perla Ostravy - Módní dům Ostravica-Textília"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09800/RM1418/133          .....             01

1) rozhodla

poskytnout  finanční  dar  ve výši 20 000,- Kč  dceři autorky 
knihy "Perla Ostravy, Módní  dům Ostravica-Textília", paní XXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX,  narozené XX XX XXXX, bytem XXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXX 
X XXXXX    a  uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
09800/RM1418/133          .....             01

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje

na  § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč

- zvýší dary obyvatelstvu

na  § 3316, pol. 5492,  ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč

09800/RM1418/133          .....             01

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro