Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:48:55
bod č. 22. - Zpráva o přípravách oslav 100. Výročí vzniku samostatného československého státu a návrh na uzavření objednávky se společností MediaPark, s.r.o., Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, IČO 27376371, ve výši 250.000 Kč bez DPH na zajištění části programu oslav
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09798/RM1418/133          .....             01

1) bere na vědomí
informaci o stavu příprav na oslavy 100. Výročí vzniku 
samostatného československého státu

09798/RM1418/133          .....             01

2) souhlasí
s vystavením objednávky na společnost MediaPark, s.r.o., 
Koperníkova 6, 120 00 Praha 2, IČO 27376371, ve výši 
250.000 Kč bez DPH na zajištění části programu oslav

09798/RM1418/133          .....             01

3) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit informaci zastupitelstvu města dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro