Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:44:55
bod č. 92. - Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu projektu Zámecký park
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09795/RM1418/133          .....             50

1) souhlasí
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách 
poskytnutí nadační podpory na před-realizační 
přípravu projektu, který by měl být uzavřen mezi 
příjemcem statutárním městem Ostrava – 
městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 
Ostrava-Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem Nadací Proměny Karla 
Komárka, Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, 
IČO: 27421538 na financování projektu Zámecký park 
v rámci Nadace Proměny Karla Komárka dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


09795/RM1418/133          .....             50

2) žádá
městský obvod Poruba

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
předrealizační přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba
Termín: 31.10.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro