Výsledky hlasování na zasedání č. 201823 - 29.mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 30.07.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 29. mimořádné schůze rady města konané dne 30.07.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 5. - Žádost občana ve věci postoupení, resp. úhrady pohledávky za třetí osobou 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 9. - Návrh na podání návrhu soudu na jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 1. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Keni (Nairobi) ve dnech 19.8.-3.9.2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
5 10. - Vystavení objednávky na provedení opravy motoru vozidla T815 PR-2 RZ OVB 16-26 jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 1.VZ - Veřejná zakázka "Realizace odborných učeben", poř. č. 87/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 12. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A) s úpravou)
8 13. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
9 14. - Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - MIXIDES, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
10 2.VZ - Veřejná zakázka "Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)", poř. č. 148/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 4.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění septiku Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí (PD+AD+IČ)", poř. č. 81/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 7.VZ - Veřejná zakázka "3D skenování stávajícího objektu bývalých městských jatek", poř.č. 183/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 8.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Červeného kříže - Bozděchova", poř. č. 135/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
14 3. - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bohumína 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
15 6. - Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Michálkovice na realizaci projektu "Ozelenění ulice Československé armády Ostrava-Michálkovice a výsadba u parkoviště" 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
16 4. - Prováděcí smlouva na technickou podporu produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
17 11. - Úprava rozpočtu 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
18 5.VZ - Veřejná zakázka "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" - úpravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
19 2. - Návrh na výpověď smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
20 7. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
21 8. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
22 3.VZ - Provedení havarijního zabezpečení střechy obytného domu na ulici Muglinovská 344 a Muglinovská 345 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
23 6.VZ - Vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s.p. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)