Výsledky hlasování na zasedání č. 201822 - 132. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 17.07.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 132. schůze rady města konané dne 17.07.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
4 98. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech 20.-23.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
5 19. - Schválení předfinancování projektů v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
6 63. - Souhlas s přijetím dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb pro projekt „Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
7 64. - Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2018/2019 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
8 65. - Schválení projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, výzva č. 1, pro projekt „Regenerace sídliště Vršovců ­ V. etapa“ v Ostravě-Mariánských Horách 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
9 66. - Schválení přijetí dotace z IROP pro projekt: "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta Městského obvodu Michálkovice)
10 102. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro projekt "Požární zbrojnice Ostrava - Muglinov" 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
11 7. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
12 15. - Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava na darování dlouhodobého movitého majetku, který slouží k provoznímu zajištění fungování Integrovaného bezpečnostního centra 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
13 62. - SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
14 81. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Víta Macháčka, vznesený na 36. zasedání zastupitelstva města dne 20.6.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 107. - Uplatnění smluvní pokuty - THT Polička, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 6. - Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
17 12. - Žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč obci Liptaň 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
18 14. - Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2018 z rozpočtu Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
19 17. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 15.-21.08.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
20 25. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 10.-12.08.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
21 8.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Realizace havarijního odvětrání CNG v prostorách podzemních garáží IVC Ostrava - Zábřeh", poř. č. veřejné zakázky 127/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
22 18. - Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Ostravou!!!" v rámci Národního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
23 99. - ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
24 100. - Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu "Hasičská zbrojnice Pustkovec" 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 35.VZ - Veřejná zakázka "EXPO REAL Mnichov 2018", poř. č. 125/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
26 28. - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. číslo 2463/2018/OSR 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
27 36.VZ - Veřejná zakázka "Cesta vody a Park nad rybníkem (IZ)", poř. č. 108/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
28 40.VZ - Veřejná zakázka "Efektivní škola 2018 - energetická studie", poř. č. 159/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
29 16. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Marseille) ve dnech 10.­15.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
30 61. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
31 74. - Návrh na schválení navýšení spolufinancování 1. etapy projektů "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině", návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku - centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
32 75. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie)
33 82. - Přijetí a použití státní účelové dotace včetně schválení finanční participace města v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
34 83. - Návrh na uzavření dodatků neziskové organizace MIKASA z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
35 1.MZP - Návrh na stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Komorní scéna Aréna 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
36 24. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
37 67. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
38 68. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, p.o., na realizaci projektu "S knížkou do života" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
39 69. - Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz NDM na krytí osobních nákladů 10 10
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
40 20. - Žádost o změnu názvu projektu podpořeného účelovou neinvestiční dotací v rámci výzvy "100 let republiky: Ostrava 1918 - 2018" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
41 21. - Poskytnutí finančního daru společnosti AHOL - Vyšší odborná škola na pořízení elektronického klavíru vč. příslušenství. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
42 94. - Poskytnutí finančního daru organizaci Nadace Charty 77 na úhradu nákladů benefičního koncertu 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
43 95. - Poskytnutí účelového transferu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2018" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
44 96. - Smlouva o spolupráci a o budoucí smlouvě licenční k zajištění výroby dokumentárního filmu věnovaného Ostravské operaci z roku 1945 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
45 97. - Účelový transfer městskému obvodu Poruba na renovaci uměleckých děl 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
46 30.VZ - Veřejná zakázka „Ideový návrh Mezinárodního kulturního centra“ poř. č. 129/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 26. - Schválení objednávky vyhotovení studií na výstavbu haly pro míčové sporty 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
48 2. - Návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy s PNP Praha, a.s. - kovová plastika na pozemku parc. č. 4183 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 8. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 9. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a návrh na jejich svěření 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 10. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 11. - Návrh na záměr města prodat a záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 32. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Kanalizace Hlučínská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 33. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, v k. ú. Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 35. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 36. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 37. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 38. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN a nadzemního vedení VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 39. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN, VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 40. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 41. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 42. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 43. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s WOTEG GWG-Group, a.s., Veolia Energie ČR, a.s 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 44. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností - věcného břemene 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 45. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro městský obvod Svinov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 46. - Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv na část nemovitostí v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 47. - Udělení souhlasu pronajímatele bytu k ubytování cizince 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 48. - Návrh na souhlas s užíváním části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro společnost Metrostav a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 49. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 50. - Návrh na souhlas s užíváním nemovité věci - mola na řece Ostravici pod loděnici, k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 51. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc. č. 845/3, jehož součástí je budova č.p. 1591, k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 52. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu staveb 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 53. - Návrh na odejmutí místní komunikace ul. 28. října městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, převzetí do majetku statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 54. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 55. - Návrh na prodej automobilů obci Sedlnice, městysi Spálov a paní M. V. včetně uzavření kupních smluv a návrh na prodej 4 ks automobilů formou aukce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
76 57. - Souhlas s umístěním stanového městečka 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
77 58. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněných ploch do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
78 59. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
79 60. - Návrh na uzavření kupních smluv na koupi jednotných kanalizací a vodovodů v k. ú. Poruba - sever, v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností Abano s. r. o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
80 85. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
81 86. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
82 88. - Návrh na uzavření smlouvy o podnájmu parkovacího místa na pozemku parc. č. 1496/2, k.ú. Moravská Ostrava. Návrh na uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. 0715/2004/MJ. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
83 89. - Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a návrh na záměr nevypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
84 90. - Návrh na zplnomocnění společnosti HOMOLA Holding. s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
85 91. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
86 92. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
87 108. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ev. č. 2860/2009/MJ na pronájem pozemků v k.ú. Proskovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
88 2.MZP - Dohoda o narovnání 10 10
(Pozn: Hlasování o revokaci schváleného usnesení)
89 2.MZP - Dohoda o narovnání 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
90 13. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
91 23. - Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
92 56. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 3238/2017/OI/VZKÚ ke stavbě "Křižovatka ul. Plzeňská - napojení areálu střelnice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
93 76. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby "Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
94 84. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3478/2017/OI/VZKÚ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
95 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Karla Svobody", poř. č. 118/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 3.VZ - Veřejná zakázka "Dešťová kanalizace v ul. Radová - pasport", poř. č. 117/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 4.VZ - Veřejná zakázka "Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění", poř.č. 95/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
98 5.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení sběrače B do Radvanic - seismický monitoring", poř. č. 113/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
99 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace", poř.č. 132/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 7.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
101 9.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace Majovského", poř. č. 142/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
102 10.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace Svatoplukova", poř. č. 144/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
103 11.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník ­ demolice SO 02", poř. č. 147/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
104 15.VZ - Veřejná zakázka "Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká (TDS + BOZP)", poř. č. 148/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 16.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Viničná a Vinohrad(PD+AD+IČ)", poř. č. 131/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
106 17.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce čerpadel na ÚČOV", poř. č. 149/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
107 18.VZ - Veřejná zakázka "ČOV Heřmanice I - strojní česle", poř. č. 152/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
108 19.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba", poř. č. 145/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
109 20.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa", poř. č. 154/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
110 21.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory v areálu MNO - část I", poř. č. 105/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
111 22.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory v areálu MNO - část I (TDS + BOZP)", poř. č. 123/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
112 23.VZ - Veřejná zakázka "Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna", poř. č. 74/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
113 24.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ČS Provozní, vč. přeložky výtlaku", poř. č. 73/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
114 25.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Závoří", poř. č. 168/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
115 26.VZ - Veřejná zakázka "Oprava aktivačních nádrží v Ostravě - Přívoze", poř. č. 143/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
116 27.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy bermy Ostravice (TDS+BOZP)", poř. č. 146/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
117 29.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy Příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
118 34.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ulici Výstavní", poř. č. 162/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
119 38.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu a kanalizace ul. Bastlova", poř. č. 175/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
120 39.VZ - Veřejná zakázka "Zpřístupnění školských příspěvkových organizací II.", poř. č. 160/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
121 22. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD "Těžní jáma Jiří" a "Větrní jáma Jiří" pro stavbu "Novostavba showroom, p.č. 2004/10, Moravská Ostrava" v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
122 73. - Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku města a k pronájmu nemovitosti svěřené městskému obvodu Hrabová. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
123 103. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD "Kutací jáma č. III" pro stavbu "Novostavba rodinných domů RD1, RD2, RD3" v k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
124 4. - Žádost městského obvodu Nová Ves o úhradu nákladů na zohlednění minimalizace dopadů investic na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření schválených SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
125 5. - Podání žádosti Moravskoslezskému kraji o úhradu prokazatelných nákladů vynaložených na likvidaci následků havárie na ul. Bartošova v Ostravě - Nové Vsi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
126 30. - Žádost o poskytnutí neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Zónové čištění městského obvodu MOaP v roce 2018" a žádost o schválení změny projektu "Revitalizace aleje na ul. Zborovská" 10 10
(Pozn: Hlasování o Variantě A))
127 31. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Letní aktivní dovolená pro rodiny s malými dětmi s environmentálním programem" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
128 27. - Smlouva o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s organizací Základní škola Vratimov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
129 12.VZ - VZMR Virtualizace desktopů a aplikací 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
130 13.VZ - Smlouva o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje informačního systému ISEA se společností ICT Brains s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
131 14.VZ - Smlouva na rozšíření funkcionalit platebního portálu (3. etapa) se spol. VERA 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
132 33.VZ - Smlouva na poskytnutí licencí k modulu GDPR se spol. VEMA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
133 37.VZ - Veřejná zakázka „Upgrade a rozšíření diskové kapacity primárního datového úložiště“ poř. č. 71/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
134 3. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
135 87. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
136 104. - Úprava rozpočtu 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
137 41.VZ - Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
138 29. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
139 80. - Kontrola plnění usnesení rady města za období březen až květen 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
140 93. - Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
141 34. - Podklady pro zadávací řízení na výběr provozovatele vodohospodářského majetku v Průmyslové zóně Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
142 101. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
143 1. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
144 70. - Návrh na předání majetku statutárního města Ostravy k hospodaření Lidové konzervatoři a Muzické škole, Ostrava-Přívoz, příspěvkové organizaci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
145 71. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckého díla na období od 6.srpna 2018 do 14. prosince 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
146 72. - Zásady pro poskytování služebních motorových vozidel k služebním i soukromým účelům 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
147 77. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
148 78. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
149 79. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
150 1.VZ - Veřejná zakázka „Pořízení odtahového vozidla“ poř. č. 104/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
151 28.VZ - Provedení stavebních úprav v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v souvislosti se změnou užívání prostor bývalého archívu budovy TANDEM v Ostravě Pustkovci 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
152 31.VZ - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny pro statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace v roce 2019 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
153 32.VZ - Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava, městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatní městské organizace v roce 2019 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
154 1.ORG - Návrh na schválení mimořádné schůze rady města dne 30.07.2018 od 09:30 hodin 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )