Výsledky hlasování na zasedání č. 201821 - 28. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing.Pražák,Ph.D. Konaného dne 26.06.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 28. mimořádné schůze rady města konané dne 26.06.2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 5. - Jmenování člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 6 6
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 1.MZP - Další postup ve věci náhrady škody za neoprávněné užívání pozemku parc. č. 160/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 6 6
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 2.MZP - Další postup ve věci možného vzniku škody v důsledku pochybení při naložení s datovou zprávou 6 6
(Pozn: hlasování o variantě A))
5 6. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Štrasburk) ve dnech 02.­04.07.2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
6 3.MZP - Odpověď na žádost společnosti NEMO & SELECTA s.r.o. 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 5.VZ - Veřejná zakázka "3D scan DKMO", poř. č. 176/2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 7. - Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava - Pustkovec) 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
9 9. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 008859/RM1418/123 6 6
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
10 2.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Nová Ves ul. Rolnická a rekonstrukce vodovodu ul. U Boříka (PD+AD)", poř. č. 68/2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 4.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Pustkovec", poř. č. 35/2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
12 3. - Žádost městského obvodu Polanka nad Odrou o rozšíření účelu neinvestičního transferu na realizaci projektu "IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou" 6 6
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 4. - Vystavení objednávky vůči spol. Ovanet a.s. na upgrade WiFi v místnosti 306 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
14 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN (Frankfurt nad Mohanem) ve dnech 06.-08.06.2018 6 6
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
15 8. - Úpravy rozpočtu 2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
16 3.VZ - Veřejná zakázka „Dodávka sčítačů“ poř. č. 157/2018 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup barevné kopírky pro rozmnožovnu 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
18 2. - Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace" 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)