Výsledky hlasování na zasedání č. 201820 - 131. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 19.06.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 131. schůze rady města konané dne 19.06.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 35. - Zpráva z výjezdního jednání Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum rady města dle předloženého seznamu do Brna a do Maďarska (Budapešť) ve dnech 29.-31.05.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Lucie Feiková, členka zastupitelstva města)
3 37. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Nizozemí (Rotterdam) ve dnech 21.-24.5.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
4 61. - Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Energetické úspory v BD Úprkova 11" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
5 62. - Příprava projektu „Po naučných stezkách bez hranic“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
6 15.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce dopadové plochy střelnice MPO“ poř. č. 53/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 33. - Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku SMO: v publikaci Katalogových listů GŘ HZS ČR a v publikaci Fotoknihy Ostrava. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 38. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Rakouska (Vídeň) a do Lucemburska (Lucemburk) ve dnech 22.-24.07.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 4.MZP - Návrh na uzavření soudního smíru se společností BDSTAV MORAVA s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 34. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.02.2018 do 11.06.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 60. - Podnět občana statutárního města Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 1. - Veletrh EXPO REAL 2018 - doprovodné služby 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 36. - Veletrh EXPO REAL 2018 - úprava smlouvy s Hlavním městem Praha 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 47. - Návrh "Smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků při zabezpečení přepravy akreditovaných účastníků konference TBEX EUROPE 2018" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 46. - Schválení přípravy a realizace „Mezinárodní konference k tématu adaptace na změnu klimatu“ a použití finančních prostředků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 15. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
17 16. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
18 32. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 9 9
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
19 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
20 14. - Návrh na navýšení počtu zaměstnanců příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 57. - Návrh na navýšení investičního příspěvku a změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování příspěvků poskytnutých Domovu Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace)
22 5. - Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Národního divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
23 41. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku na pořízení hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství 9 9
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
24 24. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
25 4. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
26 3. - Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A)
27 25. - Schválení objednávek v rámci akce "Ostrava v Praze" 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
28 70. - Žádost Ostravského centra nové hudby o navýšení poskytnuté neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
29 1.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
30 56. - Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.)
31 9. - Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změny podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava - Moravská Ostrava. p.o., Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
32 17. - Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením a realizací projektů v rámci výzvy OP výzkum, vývoj a vzdělávání - "Šablony II" středisky volného času a domem dětí a mládeže, příspěvkovými organizacemi 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
33 39. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
34 55. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti PARA HOCKEY OSTRAVA z.s. na uspořádání OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championschips 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
35 3.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 5.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 12. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 219/23 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 18. - Souhlas vlastníka komunikace s úpravou dopravního značení a instalací ocelových sloupků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 19. - Návrh na souhlas se stavbami "Rekonstrukce ulice Ludmilina, Ostrava - Mar. Hory" a "Úpravy veřejného prostranství mezi ul. Lámař, Výdušná a Koblovská" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 20. - Návrh na souhlas se stavbami "Rekonstrukce prostoru před farou ul. Hozova, Ostrava-Mariánské Hory" a "Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 21. - Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení včetně zpětné trakční skříně k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 22. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 23. - Návrh na záměr statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 27. - Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemních smluv 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 28. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 29. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 30. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti závěsného kabelu veřejného osvětlení včetně svítidla veřejného osvětlení s vlastníkem pozemku - fyzickou osobou pro oprávněného SMO 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 31. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce se společnostmi Koordinátor ODIS s.r.o., Ostravský informační servis, s.r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s. - Přestupní uzel svinovské mosty 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 45. - Dohoda o finančním vypořádání se společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a společností FC Baník Ostrava, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 48. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 49. - Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 50. - Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 51. - Návrh na souhlas s umístěním reklamních informačních tabulí na pozemcích v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 52. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Invest, spol. s r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 53. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti, návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy do části pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 54. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 63. - Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu (Radniční restaurace a Radniční bufet) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 64. - Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023 v prostorách v budově bez č.p. na pozemku parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich bezúplatné užívání 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 66. - Návrh na zrušení usnesení. Návrh na souhlas s realizací a umístěním staveb. objektů v k.ú. Poruba, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 67. - Souhlas s realizací stavby 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 68. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava se společností Colour Production, spol. s r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 69. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy, Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 8. - Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 10. - Nová radnice - rekonstrukce vrátnic 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 13. - Návrh na vyčlenění stok MC 2.část a M1 stavby "Plošná kanalizace Michálkovice" v k.ú. Michálkovice ze souboru projektů schválených Meziresortní komisí k financování z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje pod názvem "Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
66 44. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Veřejný prostor mezi KB a býv. bankou UNION, ul. Nádražní" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 2.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace ul. Smrkova, Třešinky a Žleby - pasport", poř. č. 42/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní "Veřejné osvětlení oblast Hrabová, Hošťálkovice (PD)" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
69 4.VZ - "Odvodnění lokality Píseckého (PD+AD+IČ)" - uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
70 6.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Hrušov - osady", poř. č. 11/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 7.VZ - Obnova běžeckých okruhů Porubský les - zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
72 8.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na "Provedení odborného poradenství v oblasti Reálných odbytových cen a mimořádně nízkých nabídkových cen" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
73 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě", poř. č. 111/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 13.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - klimatizace", poř. č. 075/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 14.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ulice Hájkova", poř. č. 107/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
76 19.VZ - Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 20.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování lokality Na Pastvinách", poř. č. 115/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 21.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace ul. Studeňská - PD, IČ, AD", poř. č. 126/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
79 22.VZ - Veřejná zakázka "Demolice objektu Sokolská", poř. č. 128/2018 9 9
(Pozn: Hlasování návrhu usnesení s úpravou)
80 23.VZ - Veřejná zakázka "Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční", poř. č. 29/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
81 24.VZ - Veřejná zakázka "Řešení kolize cyklostezky Odra - Morava - Dunaj s rekonstrukcí hrází", poř. č. 124/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 7. - Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Vřesina 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
83 26. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
84 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení urbanisticko-architektonické studie "záchytné parkoviště u sjezdu z ulice Na Karolíně, pěší komunikace s návazností na centrum Ostravy a řešení prostoru mezi areálem Ostravské univerzity a řekou" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
85 16.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení studie "AREÁL STŘELNIC - OSTRAVA" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
86 11. - Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o TP se spol. VERA spol. s.r.o. a OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
87 40. - Bezpečnostní politika - návrh Směrnice k zajištění bezpečnostních procesů v prostředí Magistrátu města Ostravy, provozního řádu Centra ICT služeb města Ostravy, Směrnice pro řízení provozu ICT služeb 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
88 25.VZ - Veřejná zakázka "Trvalá rezervace kotců", poř. č. 133/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 2. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do USA (Pittsburgh) ve dnech 29.05.-02.06.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
90 58. - Úprava rozpočtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
91 6. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Rakouska (Vídeň) ve dnech 29.-31.05.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
92 42. - Nákup platebních terminálů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
93 43. - Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
94 59. - Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí komplexu služeb pro zabezpečení jeho užití a propagace č. 1941/2018/OD/VZKÚ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
95 65. - Příkazní smlouva mezi Statutárním městem Ostrava a Ostravskými komunikacemi, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
96 17.VZ - Zadání zpracování studie proveditelnosti "Podzemní parkoviště před Domem kultury města Ostravy" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
97 6.MZP - Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru platového a personálního, odboru dopravně-správních činností,odboru školství a sportu, a odboru živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
98 9.VZ - Provedení stavebních úprav prostor v 1.NP objektu s označením „U“ v areálu Wattova v Ostravě Přívoze 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
99 11.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha objektů a pozemků Wattova", poř. č. 155/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 12.VZ - Nákup vlajek městských obvodů - venkovních 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
101 18.VZ - Veřejná zakázka „Pořízení osobního devítimístného vozidla“ poř. č. 103/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
102 1.ORG - 9 9
(Pozn: Schválení termínu mimořádné schůze rady města dne 26.06.2018)