Výsledky hlasování na zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.06.2018
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schvaluje program 130. schůze rady města konané dne 12.06.2018 10 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 3.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 6.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti OZO Ostrava s.r.o.)
7 22. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel p.o. PLATO Ostrava)
8 24. - Podání žádosti o dotaci na projekt „Obec přátelská rodině 2018“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
9 26. - Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018 - 2023 s výhledem do roku 2030 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
10 25. - Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt: 1) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", 2) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší", 3) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a 4) "ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova" 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
11 85. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "WiFi4EU Ostrava-Jih" v rámci iniciativy Evropské komise 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
12 91. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci programu Příspěvky na ozdravné pobyty pro projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V.“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
13 23. - Návrh na uzavření Dohody o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového systému SMO se společností OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
14 21. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech 20.-24.06.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
15 75. - Smlouva o spolupráci s Asociací řeckých obcí v České republice, z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
16 3.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu "Střední oprava CAS 36 T815 6x6.1 RZ:OVC 76-07", poř. č. veřejné zakázky 114/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
17 74. - Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Zbyňka Šebesty, vznesený na 35. zasedání zastupitelstva města dne 23.5.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 63. - Zapojení do projektů "Com.Unity.Lab" a "Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 64. - ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení výzev k předkládání projektových záměrů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 92. - Projednání návrhu prohlášení projektu "Ekologizace veřejné dopravy v Ostravě ­ Porubě" za záležitost zvláštního významu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
21 97. - Souhlas k přepracování zadávací dokumentace koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury v PZ Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.)
22 95. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v "Rozvojové zóně Hrušov" 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
23 15. - Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních her v oblasti sociální péče a protidrogové prevence pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS., předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti)
24 19. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s organizací Asociace TRIGON, o.p.s., ev. č. 0023/2018/SVZ a Střediskem pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s., ev. č. 0362/2015/SVZV 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 20. - Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Městská nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
26 30. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her č. 04 na zabezpečení projektu "Dovybavení pojízdné kavárny Mental Café" s právnickou osobou Kulturní Ostrava z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
27 13. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, o poskytnutí neinvestičního příspěvku a městského obvodu Hošťálkovice o poskytnutí neinvestičního transferu na projekty v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
28 60. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1492/2018/KVA 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
29 96. - Úprava statutu fondu pro výstavbu nového koncertního sálu a žádost o použití finančních prostředků z fondu 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
30 4.MZP - Přijetí vzdání se funkce a návrh na jmenování do funkce ředitele právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
31 61. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
32 78. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
33 88. - Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva)
34 56. - Žádost o mimořádnou dotaci Veslařského klubu Perun, z.s. na opravu vodovodní přípojky 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
35 84. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
36 86. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace zapsanému spolku Ostravská hokejová škola, z.s. 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
37 89. - Poskytnutí účelových transferů městským obvodům na zachování pracovních pozic vytvořených v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
38 1.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 2.MZP - Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 3.MZP - Návrh na nabytí hmotných nemovitých věcí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 1. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 3. - Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu Slezská Ostrava a neodejmutí nemovitých věcí (Vodní a sportovní areál O.-Jih) městskému obvodu Ostrava-Jih 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 5. - Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému obvodu Pustkovec 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 10. - Návrh na záměr města prodat pozemky a návrh na záměr města neprodat pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 34. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby " Rekonstrukce ul. Žofínská" 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu na stažení materiálu)
46 31. - Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 1674/ZM1418/26 ze dne 10. 5. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 32. - Vyčlenění jednotky č. 3037/5 v bytovém domě na ul. Horní 3037/110, O.-Bělský Les pro potřeby sociálního bydlení a návrh na uzavření nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 33. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 35. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 36. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem likvidace poškozených monitorovacích vrtů pro společnost AQD-envitest, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 37. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby a návrh na souhlas s trvalým vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu, v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 38. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s PODA a.s. a OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 39. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 40. - Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 41. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
56 42. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Heřmanice a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 43. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Koblov a v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 44. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 45. - Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. etapa 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 46. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 47. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Pustkovec od FO v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 48. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného předkupního práva ev. č. 2856/2015/MJ - areál VTP Ostrava - Pustkovec 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 49. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o přenechání nemovitostí do nájmu na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 50. - Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 51. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 52. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 53. - Návrh na poskytnutí slevy z nájmu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 54. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 55. - Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 57. - Návrh prodat nemovité věci v obchodně podnikatelském areálu v k. ú. Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
71 59. - Návrh koupit/nekoupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Železárenská) 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A)
72 66. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 70. - Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch, návrh na uzavření nájemních smluv 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 71. - Návrh na souhlas s úpravou stávajícího veřejného osvětlení, návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností Elektro MAR a. s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 72. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
76 73. - Návrh na změnu bodu 2) usnesení č. 09093/RM1418/126 ze dne 9.5.2018. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
77 79. - Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k části nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
78 82. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
79 90. - XZB - Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
80 7. - Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mrg. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o)
81 2. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 4; 5; 6; 7 a 8" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
82 4. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce ul. Nádražní v Ostravě" a stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. Junácká" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 11. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci "Komunikace - Severní spoj" (DÚR+IČ) 10 10
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
84 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2425/2013/OI/LPO ze dne 20.9.2013 ke stavbě "Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká ve Svinově" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 80. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Doplnění VO ul. Podolí" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
87 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
88 4.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Hrušov (PD+AD)", poř. č. 137/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
89 6.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace a vodovod Sabinova - PD a AD", poř. č. 82/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
90 7.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení sběrače B do Radvanic - geotechnický dohled", poř. č. 102/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice (monitoring)", poř. č. 112/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
92 11.VZ - Veřejná zakázka "Domov Korýtko - PD+AD+IČ+BOZP", poř. č. 036/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 12.VZ - Veřejná zakázka "Zkušební plocha pro motocykly (PD+AD+IČ)", poř. č. 121/2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
94 17. - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Šenov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
95 18. - Informace o způsobu vyřízení námitky proti postupu poroty v rámci architektonické soutěže o návrh na řešení Novostavby bytového domu Kostelní ­ Biskupská v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
96 77. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
97 87. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
98 6. - Nabytí psa přivlastněním dle § 1045 odst.1 občanského zákoníku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
99 8. - Uzavření Dodatku č. 37 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000, ev. č. 05691/2000/LPO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
100 9. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
101 14. - Neposkytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na nákup elektromotorky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
102 28. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ na vyhotovení lesních hospodářských osnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
103 68. - Vybudování dvou veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
104 69. - Návrh na uzavření smlouvy na provedení aktualizace dat pasportu zeleně 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
105 5.VZ - Veřejná zakázka "Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO", poř. č. 90/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
106 27. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování elektronické spisové služby obci Dolní Lhota 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
107 9.VZ - Smlouva na konsolidaci databází se společností ICZ a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
108 16. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
109 76. - Úprava rozpočtu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
110 65. - Změna přílohy příkazní smlouvy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
111 94. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádných parních vlaků po Ostravsku, Havířovsku a Frýdecko-Místecku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
112 58. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
113 8.VZ - Veřejná zakázka "Nákup rotátorů", poř. č. 45/2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
114 29. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II." 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
115 62. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP PIK 2014 - 2020 ze dne 22. 3. 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
116 81 - Stav Projektu implementace GDPR k 25.05.2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)