Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:55:02
bod č. 16. - Návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09486/RM1418/130          .....             07

1) doporučuje
zastupitelstvu městaschválit návrh na rozdělení volných zdrojů u 
základního běžného účtu v celkové 
výši 319 177 tis. Kč

09486/RM1418/130          .....             07

2) doporučuje
zastupitelstvu městarozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému 
obvodu

a) Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 2 972 tis. Kč 
na akci Rekonstrukce parku Čs. letců

b) Slezská Ostrava ve výši 5 450 tis. Kč na akci 
Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa

c) Stará Bělá ve výši 8 525 tis. Kč na akci 
Rekonstrukce Domu pro seniory

d) Petřkovice ve výši 480 tis. Kč na akci Oprava opěrných 
zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka

e) Hošťálkovice ve výši 6 241 tis. Kč na akci 
Oprava dešťové kanalizace na ul. Broskvoňová

f) Radvanice a Bartovice ve výši 2 491 tis. Kč na akci Oprava 
chodníku podél ul. Těšínská, úsek Nad 
Obcí-Újezdní a údržba autobusových 
nástupišť a ve výši 3 647 tis. Kč na akci 
Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova

09486/RM1418/130          .....             07

3) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout


a) o uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem ul. Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu


b) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., se sídlem ul. Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 
25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


c) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem ul. Ruská 
3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


d) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy se společností SKSB Ostrava z.s., se 
sídlem ul. Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 26525143 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


e) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 
Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 
708 33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu


f) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se sídlem 
ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
61988987 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


g) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Vysokou školou báňskou - 
Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 2172/15, 708 
33 Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 13 předloženého 
materiálu


h) o poskytnutí účelové dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s Ostravskou univerzitou, se sídlem 
ul. Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
61988987 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu


i) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě se společností 
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 
3235, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 15 
předloženého materiálu


j) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností Dům kultury 
města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 
Ostrava, IČO 47151595 dle přílohy č. 16 předloženého 
materiálu


k) o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě se společností AKORD & 
POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 
Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu


l) o poskytnutí účelového příspěvku PLATO Ostrava, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo 
nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538 dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu


m) o poskytnutí účelových příspěvků 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 
148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 dle 
přílohy č. 19 předloženého materiálu


n) o zvýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií 
148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu

09486/RM1418/130          .....             07

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit úpravu závazného ukazatele


- zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

PLATO Ostrava o 131 tis. Kč

Národní divadlo moravskoslezské o 5 110 tis. Kč


- zvýšení investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci

PLATO Ostrava o 1 527 tis. Kč

Národní divadlo moravskoslezské o 18 624 tis. Kč

09486/RM1418/130          .....             07

5) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j e financování na pol. 8115, ORJ 120 o 319 177 
tis. Kč


z v y š u j í


- běžné výdaje

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 10 000 tis. Kč

na § 2292, pol. 5193, ORJ 100, org. 9205 o 57 500 tis. Kč


- kapitálové výdaje

na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3170 o 851 tis. Kč

                          org. 3209 o 616 tis. Kč

           § 2219, pol. 6121, org. 3220 o 600 tis. Kč

                          org. 3218 o 5 000 tis. kč

           § 2221, pol. 6121, org. 3195 o 1 604 tis. kč

           § 3412, pol. 6121, org. 8194 o 213 tis. Kč

           § 3631, pol. 6121, org. 4300 o 380 tis. Kč

           § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 6 200 tis. Kč

           § 4357, pol. 6122, org. 6057 o 1 800 tis. Kč

                 pol. 6121, org. 6036 o 1 000 tis. Kč

                          org. 6051 o 500 tis. Kč

                          org. 6056 o 700 tis. Kč

                          org. 6027 o 500 tis. Kč

                          org. 6050 o 939 tis. Kč

           § 6409, pol. 6909 o 18 000 tis. Kč

na § 3312, pol. 6901, ORJ 160, ÚZ 1060 o 50 000 tis. Kč

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 50 000 tis. Kč

na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 105000000 o 13 242 tis. Kč


- neinvestiční příspěvky

na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4234 o 1 200 tis. Kč

                          org. 4234 o 3 910 tis. Kč

           § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250 o 131 
tis. Kč


- investiční příspěvky

na ORJ 160, § 3315, pol. 6351, org. 4250 o 1 527 tis. Kč

           § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 18 624 tis. kč


- neinvestiční transfery

na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4261 o 4 100 tis. Kč

                          org. 4262 o 4 471 tis. Kč

           § 3419, pol. 5222 o 3 200 tis. Kč

na ORJ 140, § 3299, pol. 5332 o 600 tis. Kč

                 pol. 5332, ÚZ 7117 o 500 tis. Kč

na ORJ 160, § 2141, pol. 5213 o 3 266 tis. Kč

           § 3392, pol. 5213, org. 4257 o 4 900 tis. Kč

                          org. 4259 o 4 500 tis. Kč


- investiční transfery

na ORJ 161, § 3412, pol. 6313, org. 4262 o 64 444 tis. Kč

           § 3419, pol. 6322 o 15 847 tis. Kč


- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - 
výdaje

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč

                                  org. 603 o 5 
450 tis. Kč

                                  org. 608 o 8 
525 tis. Kč

                                  org. 617 o 6 
138 tis. Kč

                            ÚZ 93, org. 513 o 
6 241 tis. Kč

                                  org. 511 o 
480 tis. Kč


z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901 o 70 299 tis. Kč


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na 4357, pol. 5909, ORJ 180 o 10 000 tis. Kč


- investiční transfery

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 121 793 tis. Kč


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 972 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce parku Čs. letců

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0209346000000 o 2 972 tis. Kč


Městský obvod Slezská Ostrava

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 5 450 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Regenerace sídliště Muglinov - V. etapa

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0302629000000 o 5 450 tis. Kč


Městský obvod Stará Bělá

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 608 o 8 525 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
Rekonstrukce Domu pro seniory

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 0800002000000 o 8 525 tis. Kč


Městský obvod Petřkovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 480 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 
potoka

 na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 480 tis. Kč


Městský obvod Hošťálkovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 513 o 6 241 tis. Kč

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava 
dešťové kanalizace a MK ul. Broskvoňová

 na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 6 241 tis. Kč 


Městský obvod Radvanice a Bartovice

- zvýší převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

 na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 6 138 tis. Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 

 Chodník podél ul. Těšínská - úsek 
Nad Obcí - Újezdní a údržba autobusových 
stanovišť

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 org. 1700024000000 o 2 491 tis. Kč

 Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova

 na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1700020000000 o 3 647 tis. Kč

09486/RM1418/130          .....             07

6) doporučuje
zastupitelstvu městauložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu SMO na rok 2019 
částku ve výši 11 520 tis. Kč na akci Mistrovství 
Evropy v softballu žen 2019 v souladu se smlouvou dle bodu 3d) tohoto 
usnesení


 


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 31.12.2018

09486/RM1418/130          .....             07

7) doporučuje
zastupitelstvu městauložit radě města zapracovat do návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2019 
navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00100528 ve výši 9 384 tis. 
Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu


 


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 31.12.2018

09486/RM1418/130          .....             07

8) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.

předložit zastupitelstvu města body 1) až 6) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro