Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:53:30
bod č. 5.VZ - Veřejná zakázka "Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO", poř. č. 90/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09483/RM1418/130          .....             80

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižují běžné výdaje

 na ORJ 190, § 3733, pol. 5169, ÚZ 1030 o             
                  1.000 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje

 na ORJ 190, § 3719, pol. 5166, ÚZ 1030, ORG 00000000000062 o   
         1.000 tis. Kč

09483/RM1418/130          .....             80

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování studie 
efektivity zavedení opatření v době smogové situace v 
oblasti dopravy na území statutárního města 
Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


E-expert, spol. s r.o.

Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 26783762


AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Michle

IČO: 47307218

a


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČO: 44994575


vystupující pod názvem společnost RP OSTRAVA


za cenu nejvýše přípustnou 792.000,- Kč bez DPH


09483/RM1418/130          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 29.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro