Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:52:46
bod č. 69. - Návrh na uzavření smlouvy na provedení aktualizace dat pasportu zeleně
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09482/RM1418/130          .....             80

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o dílo na zajištění aktualizace 
dat pasportu zeleně statutárního města Ostravy dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu se společností:


 Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.              
                                   
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava          
                                 IČO: 25816977


za cenu nejvýše přípustnou 519.834,71 Kč bez DPH

09482/RM1418/130          .....             80

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru ochrany 
životního prostředí

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 27.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro