Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:51:47
bod č. 28. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3189/2016/OŽP/VZKÚ na vyhotovení lesních hospodářských osnov
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09480/RM1418/130          .....             80

1) rozhodla
 


o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
3189/2016/OŽP/VZKÚ ze dne 14. prosince 2016, jejímž předmětem je 
zpracování lesních hospodářských osnov s 
platností od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027, kterým se:


- stanoví skutečný plošný rozsah 
zařizovacího obvodu lesních hospodářských osnov,


- upravuje celková cena díla a způsob placení díla


se zhotovitelem:


Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s., IČ: 25351079, se 
sídlem Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro