Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:47:47
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Domov Korýtko - PD+AD+IČ+BOZP", poř. č. 036/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09470/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle 
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
vypracování projektové dokumentace stavby ve věcném 
rozsahu společné dokumentace pro vydání společného 
pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení a dopracování této 
dokumentace do úrovně dokumentace pro provádění stavby, 
vše pro stavbu „Rekonstrukce, přístavba a nástavba 
Domova Korýtko“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 1:


CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 05725674


za cenu nejvýše přípustnou 4.080.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro