Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:46:54
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení sběrače B do Radvanic - geotechnický dohled", poř. č. 102/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09468/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
geotechnického dohledu na staveništi při realizaci stavby 
"Prodloužení sběrače B do Radvanic" v k.ú. 
Slezská Ostrava a Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


MEDEXIM Ostrava s.r.o.

se sídlem: Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava

IČO: 60777621


za cenu nejvýše přípustnou 760.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro