Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:46:09
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Hrušov (PD+AD)", poř. č. 137/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09466/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
dokumentací a výkon občasného autorského dozoru pro 
stavbu „Kanalizace Hrušov“ v rozsahu přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava

IČO: 00577758


za cenu nejvýše přípustnou 1.347.000 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro