Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:45:51
bod č. 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09465/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
vypracování plánu BOZP, výkon technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby 
"Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 2.2 rekonstrukce mostního pilíře 
bývalé Střelniční lávky" v k. ú. 
Slezská Ostrava se zhotovitelem (příkazníkem) CITY INVEST 
OSTRAVA, spol. s r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, IČO 48392928, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro