Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:44:58
bod č. 80. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 ke stavbě "Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09463/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava , IČO: 00845451 a 
společností Lesostavby Frýdek- Místek a.s., Slezská 
2766, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 45193118 na realizaci stavby 
"Komunikace a inženýrské sítě Polanka, 
Janová" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro