Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:44:07
bod č. 11. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN k akci "Komunikace - Severní spoj" (DÚR+IČ)
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09461/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě 
příkazní č. 2774/2015/OI/ZFUN ze dne 23.11.2015 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 
729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 
42767377 na akci "Komunikace - Severní spoj (DÚR + IČ) dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro