Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:42:10
bod č. 7. - Návrh na uzavření Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mrg. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09458/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o společném zadání 
veřejných zakázek a o úpravě vzájemných 
práv a povinností a vztahů k třetím osobám" 
mezi:


Statutárním městem Ostrava, Prokešovo 
náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451


a společností:


AKORD & POKLAD, s.r.o, Ostrava- Zábřeh, nám. SNP 1, IČO: 
47973145


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro