Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:39:54
bod č. 73. - Návrh na změnu bodu 2) usnesení č. 09093/RM1418/126 ze dne 9.5.2018.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09454/RM1418/130          .....             08

1) mění
své usnesení č. 09093/RM1418/126 ze dne 9. 5. 2018 v bodě 2), 
kterým rozhodla o záměru města změnit nájemní 
smlouvu ev. č. 2717/2009/MJ ze dne 6. 11. 2009 ( viz příloha č. 1), a to 
tak, že text "na nájemné ve výši 21.918,70 
Kč" mění "na nájemné ve výši 
22.717,38 Kč/rok (bez DPH)" dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro