Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:36:04
bod č. 54. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09446/RM1418/130          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to:


- parc. č. 793/379 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
15,70 m2

- parc. č. 793/408 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 11,80 m2,


dle zákresu v situačních snímcích, které 
jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a 
zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

09446/RM1418/130          .....             08

2) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v 
situačním snímku, který je přílohou č. 2/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro