Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:35:06
bod č. 51. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09443/RM1418/130          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele

o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, a to:- p.p.č. 100/16, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2

- p.p.č. 100/18, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 12 m2

- p.p.č. 736/3, ost. plocha - zeleň o výměře 2 131 m2

- p.p.č. 736/24, ost. plocha - jiná plocha o výměře 792 m2

- p.p.č. 736/25, ost. plocha - jiná plocha o výměře 829 m2

 vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. U Studia x 
Dolní x ul. Karpatská)

s

Moravskoslezským krajem, zastoupený na základě 
zřizovací listiny

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací,

se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23, IČO: 00095711za účelem výměny mostního svršku, říms, 
izolace a spádového betonu, sanace čelních nosníků, 
ložisek, pohledových ploch nosné konstrukce a spodní 
stavby v rámci realizace stavby "Silnice III/4787 - oprava mostu 
ev.č. 4787 - 1c.1 a ev.č. 4787 - 1c.2 přes ul. Dolní na ul. 
Výškovická v Zábřehu", na dobu určitou, a to 
ode dne účinnosti této smlouvy do dne, který 
předchází dni právních účinků zápisu 
služebnosti umístění, udržování, 
provádění oprav a rekonstrukce mostů na předmětných 
částech pozemků do veřejného seznamu ve prospěch vypůjčitele jako 
oprávněného ze služebnosti, nejpozději však do 31. 12. 
2024,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro